ลำดับ  ชื่อเอกสาร Word file PDF file
1 แบบคำบอ(Auto Claim Center)
2 บันทึกการสอบปากคำ
3 บันทึกคำยินยอมให้ความร่วมมือ
4 บันทึกยินยอมประมาทร่วม
5 บันทึกรายการรับเงินค่าเสียหาย
7 ใบแต่งทนาย(แบบฟอร์ม)กระดาษLegalพิมพ์ใบเดียวหน้าหลัง
8 ใบเบิก ค่าใช้จ่าย(เฉพาะพนักงาน)
9 ใบสั่งงาน ใบเบิกค่าพาหนะ
10 ใบแสดงสถานะคู่กรณี
11 แผนที่การเกิดเหตุ ชย.008
12 รายการค่าใช้จ่ายเดินทางสำหรับเซอร์เวย์ ตจว.
13 รายงานอุบัติเหตุเบื้องต้น
14 สัญญาประนีประนอมยอมความชย.005
15 หนังสือแจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชี(นิติบุคคล)
16 หนังสือแจ้งความประสงค์โอนเงินเข้าบัญชี(บุคคล)
17 หนังสือมอบอำนาจ
18 หนังสือมอบอำนาจแบบที่ 2
19 หนังสือมอบอำนาจขอถอนหลักทรัพย์(สินไหมฯ)
20 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนตัวนายประกันและเปลี่ยนหลักทรัพย์ประกันตัวสินไหม
21 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนตัวนายประกันสินไหมฯ
22 หนังสือมอบอำนาจเปลี่ยนหลักทรัพย์ประกันตัวสินไหมฯ
23 หนังสือยอมรับผิดชย.006
24 ใบสำคัญเบิกค่าใช้จ่ายพนักงาน EmployeeReimbursement
25 ทะเบียนค่ารับรอง
26 ใบนำส่งรายการทำจ่าย
27 ใบเบิกค่าใช้จ่ายเดินทาง
28 ใบสำคัญจ่าย Payment Voucher
29 ใบเบิกค่ารับรอง
31 แบบ บ.ต.3
32 หนังสือยืนยันการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
33 ใบรับเงินสำรองจ่าย
34 ใบสัญญารับผิดชอบความเสียหายส่วนแรก (Deductible)
35 หนังสือโอนสิทธิจ่ายอู่นอกสัญญา
36 ใบแจ้งราคาค่าใช้จ่ายการซ่อมรถ
37 ใบสั่งยกรถ
38 หนังสือตกลงรับค่าสินไหมทดแทนรถยนต์ (อู่/ร้านอะไหล่)
39 รายการใช้รถสาขา
40 แบบสอบถามการให้บริการเคลม (ขั้นตอนการให้บริการ)
41 ชุดแบบคำขอโอนรถ
42 หนังสือโอนสิทธิจ่ายอู่นอกสัญญา
43 แบบฟอร์มเปิดเคลมอู่-อู่ห้าง
44 ใบเบิกค่าอยู่เวร ปี56